لغت مورد نظر خود را جهت ترجمه در کادر زیر وارد نمایید . فعلا فقط انگلیسی !
نتایج زیر رو کردن اینترنت برای کلمه : lanciation , lancinate , lanci

معانی لغت وارد شده : lanciation , lancinate , lanci

۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به فارسی :
سوراخ کردن يا تير کشيدن ،دردتير کشنده ،تير بانيزه سوراخ کردن ،پاره کردن تير کشنده ،سوراخ کننده مجروح سازى ،پاره سازى زمين‌، خشكي‌، خاك‌، سرزمين‌، ديار، به‌ خشكي‌ امدن‌، قانون ـ فقه : دلال معاملات ملکى عمران : لغزش زمين علوم نظامى : سيستم کامپيوترى کنترل دستى و خودکار فرود هواپيما باد خشکى
علوم نظامى : باد ساحلى
۞معانی لغت در دیکشنری انگلیسی به انگلیسی به همراه نوع کلمه و مثالهای کاربردی:
working the land as an occupation or way of life sample : farming is a strenuous life
working the land as an occupation or way of life sample : theres no work on the land any more
the people who live in a nation or country sample : a statement that sums up the nations mood
the people who live in a nation or country sample : the news was announced to the nation
the people who live in a nation or country sample : the whole country worshipped him
a politically organized body of people under a single government sample : the state has elected a new president
a politically organized body of people under a single government sample : African nations
a politically organized body of people under a single government sample : students who had come to the nations capitol
a politically organized body of people under a single government sample : the countrys largest manufacturer
a politically organized body of people under a single government sample : an industrialized land
the territory occupied by a nation sample : he returned to the land of his birth
the territory occupied by a nation sample : he visited several European countries
territory over which rule or control is exercised sample : his domain extended into Europe
territory over which rule or control is exercised sample : he made it the law of the land
the solid part of the earths surface sample : the plane turned away from the sea and moved back over land
the solid part of the earths surface sample : the earth shook for several minutes
the solid part of the earths surface sample : he dropped the logs on the ground
material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use) sample : the land had never been plowed
material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use) sample : good agricultural soil
extensive landed property (especially in the country) retained by the owner for his own use sample : the family owned a large estate on Long Island
the land on which real estate is located sample : he built the house on land leased from the city
a domain in which something is dominant sample : the untroubled kingdom of reason
a domain in which something is dominant sample : a land of make-believe
a domain in which something is dominant sample : the rise of the realm of cotton in the south
bring into a different state sample : this may land you in jail
reach or come to rest sample : The bird landed on the highest branch
reach or come to rest sample : The plane landed in Istanbul
cause to come to the ground sample : the pilot managed to land the airplane safely
shoot at and force to come down sample : the enemy landed several of our aircraft
arrive on shore sample : The ship landed in Pearl Harbor
bring ashore sample : The drug smugglers landed the heroin on the beach of the island
deliver (a blow) sample : He landed several blows on his opponents head
operating or living or growing on land
relating to or characteristic of or occurring on land sample : land vehicles
United States inventor who incorporated Polaroid film into lenses and invented the one-step photographic process (1909-1991)
dik.ir دیک دات آی آر : google translate , انگلیسی به فارسی , ترجمه عربي , ترجمه ی انلاین , کلمه land در دیکشنری آنلاین :سوراخ کردن يا تير کشيدن ،دردتير کشنده ،تير . بانيزه سوراخ کردن ،پاره کردن . تير کشنده ،سوراخ کننده . مجروح سازى ،پاره سازى . زمين‌، خشكي‌، خاك‌، سرزمين‌، ديار، به‌ خشكي‌ امدن‌، . قانون ـ فقه : دلال معاملات ملکى . عمران : لغزش زمين . علوم نظامى : سيستم کامپيوترى کنترل دستى و خودکار فرود هواپيما . باد خشکى
علوم نظامى : باد ساحلى . working the land as an occupation or way of life . working the land as an occupation or way of life . the people who live in a nation or country . the people who live in a nation or country . the people who live in a nation or country . a politically organized body of people under a single government . a politically organized body of people under a single government . a politically organized body of people under a single government . a politically organized body of people under a single government . a politically organized body of people under a single government . the territory occupied by a nation . the territory occupied by a nation . territory over which rule or control is exercised . territory over which rule or control is exercised . the solid part of the earths surface . the solid part of the earths surface . the solid part of the earths surface . material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use) . material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use) . extensive landed property (especially in the country) retained by the owner for his own use . the land on which real estate is located . a domain in which something is dominant . a domain in which something is dominant . a domain in which something is dominant . bring into a different state . reach or come to rest . reach or come to rest . cause to come to the ground . shoot at and force to come down . arrive on shore . bring ashore . deliver (a blow) . operating or living or growing on land . relating to or characteristic of or occurring on land . United States inventor who incorporated Polaroid film into lenses and invented the one-step photographic process (1909-1991) . واژه نامه,فرهنگ لغت,دیکشنری فارسی به فارسی,فارسی به فارسی,دیکشنری فارسی به انگلیسی,مترجم متن,دیکشنری انگلیسی به فارسی,دیکشنری انگلیسی,دیکشنری فارسی ,دیکشنری رایگان
 


تصاویر جستجو شده برای لغت وارد شده : landلغات مرتبط با کلمه وارد شده : land


a land
زمين بيگانه ،سرزمين اجنبى زبانهايى که بجاى تغييرات صرفى لغت هاى جداگانه دارند قسمت زيادى از،مقدارزيادى از استان ناهار يا شامى که پس از موقع خود بخورند (a late f.): ميوه دير رس بهار عقب افتاده ،بهار که عقب است موضوع خنده

a neck of land
برزخ ،تيکه باريکى از زمين ،تريشه زمين تنگه ،تيکه باريکى از اب گنجه کشو دار،قفسه يک تور ماهى ،يک دام پر از ماهى هر اسياب نوى يک قرقرى دارد کفش تازه زيره انداخته کلاه نو يک فکر تازه اى بنظر ميرسد شخص باريک بين ،بيننده دقيق

a sebaceous gland
غده شحمى ،دژپيه چربى دار سر يا راز طبيعت جاى امن ،جاى محفوظ وسيله ايمنى از حمله چشم خروس بينا،بصير،حاضروناظر دوست ظاهرى ،دوست نما بازارى که مظنه هاى ان زودزودبالاوپايين ميرود اطاق جدا( گانه)

a stretch of land
يک تيکه زمين( ممتد) دل اندوهگين يامحنت زده برق زدگى فعلى که تغييرات حرفى ان درنتيجه تغييرحروف باشدنه درنتيجه افزايش ملحقا اراده قوى مرغ توگرفته ،بوغلمه مايه خوشى غده زير زبان زمين سيلگير

a sublingual gland
غده زير زبان زمين سيلگير قصيه تبعى يا تابع دفتر معين شرکت فرعى يک رشته مصائب يک دست لباس يک دست اطاق ¹ 2تور براى سلام خالى کردند

a submergible land
زمين سيلگير قصيه تبعى يا تابع دفتر معين شرکت فرعى يک رشته مصائب يک دست لباس يک دست اطاق ¹ 2تور براى سلام خالى کردند (a sunk f.):

absentee landlord
غايب ،مفقود،غيرموجود،پريشان خيال
قانون ـ فقه : غايب نهستى بدون اجازه
علوم نظامى : نهستى فرد غايب ،مالک غايب ،مفقودالاثر،شخص غايب
علوم نظامى : نهست ارسال ورقه راى بطور غيابى بازرگانى : مالک غايب حالت غايب بودن ،غيبت
روانشناسى : غيبت از کار با پريشانى فکر پريشان خيال ،حواس پرت حواس پرت ،پريشان خيال

administrative landing
کامپيوتر : پردازش داده هاى ادارى پرواز ادارى
علوم نظامى : هواپيماى ادارى پياده شدن ادارى
علوم نظامى : پياده کردن بار و مسافر به صورت ادارى معمارى : قوانين ادارى
قانون ـ فقه : حقوق ادارى علوم نظامى : زمان ادارى دريافت اماد علوم نظامى : راهپيمايى ادارى علوم نظامى : حرکت ادارى علوم مهندسى : شبکه ادارى
علوم نظامى : شبکه ادارى علوم نظامى : دستور ادارى

adrenal gland
مشتق از غده يا ترشح غدد فوق کليه ،مربوط بغده فوق کليوى روانشناسى : قشر غده فوق کليوى غده ء فوق کليوى روانشناسى : غده هاى فوق کليوى روانشناسى : مغز غده فوق کليوى (adrenalin): روانشناسى : ادرنالين )=epinephrine(هورمن قسمت مرکز غده فوق کليه که بالا برنده ء خون و فشارخون است فعال شونده( بوسيله ء ادرنالين يا ماده اى نظير ان)،شبيه ادرنالين
روانشناسى : ادرنالينى

adrenal glands
روانشناسى : قشر غده فوق کليوى غده ء فوق کليوى روانشناسى : غده هاى فوق کليوى روانشناسى : مغز غده فوق کليوى (adrenalin): روانشناسى : ادرنالين )=epinephrine(هورمن قسمت مرکز غده فوق کليه که بالا برنده ء خون و فشارخون است فعال شونده( بوسيله ء ادرنالين يا ماده اى نظير ان)،شبيه ادرنالين
روانشناسى : ادرنالينى روانشناسى : حالت پر ادرنالينى

advanced landing field
علوم مهندسى : اوانس احتراق علوم نظامى : اموزش تکميلى انفرادى پايگاه فرود مقدم
علوم نظامى : پايگاه هوايى مقدم پيشرفته ،پايه مهارت عالى
علوم نظامى : در سطح عالى پياده پيش رفته
ورزش : پياده اى که از نيمه صفحه گذر کرده باشد روانشناسى : ازمون ماتريسهاى مدرج پيشرفته علوم دريايى : ملوانى پيشرفته علوم هوايى : ادوانس اموزش تکميلى واحد
علوم نظامى : اموزش تکميلى يکان

air landed
لوله هواگير( دخول هوا)
معمارى : لوله هواگير تاسيسات هوايى
علوم نظامى : تاسيسات مخصوص هدايت عمليات هوايى الکترونيک : نارساناگرى با هوا سوپاپ هوا
علوم مهندسى : مدخل هوا رهگير هوايى
علوم نظامى : رهگيرى کننده هوايى عمل رهگيرى هوايى
علوم نظامى : رهگيرى کردن عمليات ممانعتى هوايى
علوم نظامى : ممانعت هوايى هوا نشست
علوم نظامى : فرود امده از راه هوا اماد هوانشستى
علوم نظامى : اماد تخليه شده با هواپيما

air landed supply
تاسيسات هوايى
علوم نظامى : تاسيسات مخصوص هدايت عمليات هوايى الکترونيک : نارساناگرى با هوا سوپاپ هوا
علوم مهندسى : مدخل هوا رهگير هوايى
علوم نظامى : رهگيرى کننده هوايى عمل رهگيرى هوايى
علوم نظامى : رهگيرى کردن عمليات ممانعتى هوايى
علوم نظامى : ممانعت هوايى هوا نشست
علوم نظامى : فرود امده از راه هوا اماد هوانشستى
علوم نظامى : اماد تخليه شده با هواپيما پياده شدن از راه هوا،هوانشست کردن ،فرود هوايى
علوم نظامى : فرود از راه هوا

air landing
الکترونيک : نارساناگرى با هوا سوپاپ هوا
علوم مهندسى : مدخل هوا رهگير هوايى
علوم نظامى : رهگيرى کننده هوايى عمل رهگيرى هوايى
علوم نظامى : رهگيرى کردن عمليات ممانعتى هوايى
علوم نظامى : ممانعت هوايى هوا نشست
علوم نظامى : فرود امده از راه هوا اماد هوانشستى
علوم نظامى : اماد تخليه شده با هواپيما پياده شدن از راه هوا،هوانشست کردن ،فرود هوايى
علوم نظامى : فرود از راه هوا علوم نظامى : تاسيسات مخصوص پياده شدن از راه هوا تاسيسات فرود هوايى

air landing facility
سوپاپ هوا
علوم مهندسى : مدخل هوا رهگير هوايى
علوم نظامى : رهگيرى کننده هوايى عمل رهگيرى هوايى
علوم نظامى : رهگيرى کردن عمليات ممانعتى هوايى
علوم نظامى : ممانعت هوايى هوا نشست
علوم نظامى : فرود امده از راه هوا اماد هوانشستى
علوم نظامى : اماد تخليه شده با هواپيما پياده شدن از راه هوا،هوانشست کردن ،فرود هوايى
علوم نظامى : فرود از راه هوا علوم نظامى : تاسيسات مخصوص پياده شدن از راه هوا تاسيسات فرود هوايى خط هوايى

arable lands
ورزش : نيم پشتک زبان تازى ،زبان عربى ،فرهنگ عربى( عرب)arab شيمى : صمغ عربى پيکر( نويسى ) هندسى اعداد انگليسى( که اصلا از اعداد عربى گرفته شده اند) حاصلخيزى ،مزروعى عالم بزبان و علوم عربى قابل کشتکارى ،قابل زرع ،زمين مزروعى
عمران : خاک زراعى قانون ـ فقه : زمينهاى زراعى

arend-roland
فوفل روانشناسى : بى بازتابى اشپز حسابى ،اشپز رسمى (aren): پهنه ،ميدان مسابقات( در روم قديم)،عرصه ،گود،(کشتى گيرى يا مبارزه)،صحنه ،ارن
قانون ـ فقه : عرصه
ورزش : تالار سرپوشيده ماسه اى ،شن وار،ريگ وار
معمارى : ماسه وار معمارى : سنگ اهک ريگ دار (arend): نجوم : ارند - رولاند

army landing forces
سپاه هاى ارتش
علوم نظامى : سپاه هاى نيروى زمينى سپرده پولى پرسنل نيروى زمينى
علوم نظامى : پس انداز انفرادى افراد علوم نظامى : امادگاه نيروى زمينى نيروهاى زمينى
علوم نظامى : نيروهاى ارتشى يکانهاى ارتشى ستاد عمومى ارتش
علوم نظامى : ستاد نيروى زمينى روانشناسى : ازمون طبقه بندى عمومى ارتش علوم نظامى : گروه ارتش ارتش مستقر در صحنه عمليات
علوم نظامى : نيروى زمينى در صحنه عمليات علوم نظامى : نيروى زمينى شرکت کننده در عمليات اب خاکى نيروى زمينى پياده شونده در ساحل

at the full landed cost price
سرانجام ،بالاخره به خرج
قانون ـ فقه : به هزينه بهزينه ،بخرج در نظر اول ،در نخستين وهله در نخستين وهله ( يا حمله) در جلوى کشتى بازرگانى : قيمت تمام شده کالا در مقصد بدست ،بوسيله حائز اکثريت

automatic approach and landing
برنامه نويسى خودکار روانشناسى : ناهشيارکارى قانون ـ فقه : تهاتر قهرى الکترونيک : تعقيب خودکار الکترونيک : زنگ احضار خودکار علوم نظامى : روش کنترل خودکار سرعت و مسير هواپيما در تقرب شيمى : ترازوى خودکار علوم مهندسى : دستگاه ميله دار خودکار الکترونيک : بمرسان خودکار
 


ویکی کلمه درخواستی : land                            > آیا میدانید ویکی چیست !؟ اینجا کلیک کنید 


دسته های الفبایی : ( به نتبجه جستجو مربوط نمی شود )
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 


صفحه اصلی-دیکشنری پرسرعت | دریافت افزونه دیک  | امکانات و راهنمای استفاده | نظرات و پیشنهادات | درباره من... فروشگاه اینترنتی شال shal.ir
© 1390 Iran . WebSite Design And Development By Me !